Europees verblijfsrecht

Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt geregeld in diverse Nederlandse wetten en voorschriften, zoals de Vreemdelingenwet (Vw), het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire.

Er is echter ook internationale regelgeving, die de inhoud van het Nederlandse vreemdelingenrecht bepaalt. Het Europese vreemdelingenrecht is daarvan het voornaamste. Denk hierbij aan diverse richtlijnen van de Europese Unie, zoals de Richtlijn 2004/38 EG (vrij verkeer van personen), de Richtlijn 2003/86 EG (Gezinsherenigingsrichtlijn, de Richtlijn 2003/109 (Langdurig Ingezetenen) en de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115 EG).

Daarnaast spelen verdragen een rol, zoals het Handvest Europese grondrechten, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en natuurlijk het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Ten aanzien van vreemdelingen met de Turkse nationaliteit geldt het Associatierecht EEG/Turkije, nader uitgewerkt in Besluit 1/80 EEG/Turkije, waarin onder meer is bepaald, dat de verblijfsrechten van Turkse onderdanen niet (verder) mogen worden beperkt (de standstill-bepaling). Dat betekent, dat als er sedert 1980 een gunstigere regeling voor Turkse onderdanen heeft bestaan, deze ook nu nog dient te worden toegepast.
In zijn algemeenheid stellen de internationale regelingen zwaardere eisen aan de Nederlandse overheid en wordt de bescherming van de mensenrechten, zoals het recht op gezinsleven (art.8 EVRM) en van de rechten van kinderen (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) serieuzer genomen.

Een kind heeft bijvoorbeeld het recht op regelmatige persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders (art 24 lid 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie).

Frouws Advocatuur behandelt onder andere de volgende Europese zaken:

  • Verblijf in de Europese Unie (België route)
  • Gezinshereniging (gezinsmigratie)
  • Verkrijging van de status langdurig ingezetene
  • Verblijfsrechten van Turkse onderdanen (Besluit 1/80 EEG/Turkije)
  • Europese Rechten van het kind

Ik ben gespecialiseerd in het Europees verblijfsrecht en kan u en uw buitenlandse partner uitstekend bijstaan in bovengenoemde procedures, ook op pro deo basis (toevoeging)

Soms is een adviesgesprek voldoende om u op weg te helpen. Neem voor meer informatie contact met mij op. Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt geregeld in diverse Nederlandse wetten en voorschriften, zoals de Vreemdelingenwet (Vw), het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire.