Machtiging tot voorlopig verblijf

Voor een verblijf van langer dan drie maanden – voor verblijf bij partner/kind of werk/studie – is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) verplicht. Met de inwerkingtreding van het Modern migratiebeleid sinds 1 juni 2013, dient u een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning ineen. Dit is de procedure ‘Toegang en Verblijf’ (TEV).

MVV-aanvraag

Zowel u als uw verblijfsgever (referent) kan een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen. Het aanvragen van een mvv en een verblijfsvergunning kost geld. Dit zijn zogenaamde ‘leges’. De hoogte van de leges voor verblijf bij een familie- of gezinslid in Nederland, bedragen €225. De procedure duurt maximaal 90 dagen.

Begeleiding

Ik sta regelmatig cliënten bij in de afhandeling van hun mvv-aanvraag. Ikkan u begeleiden bij het verzamelen van de benodigde documenten, adviseren over uw rechten en plichten en kunnen het completeren van de aanvraag en de correspondentie met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) overnemen. U betaalt aan de hand van het uur-tarief.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de hoogte hiervan.

Aanvraag ingewilligd

Als de aanvraag is ingewilligd, dan ontvangt u een mvv en een verblijfsvergunning. De mvv dient binnen 3 maanden te worden opgehaald bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat. Daarna heeft u 3 maanden de tijd om Nederland in te reizen. In Nederland kan binnen 2 weken de verblijfsvergunning worden opgehaald. De IND stelt u op de hoogte waar en wanneer de verblijfsvergunning kan worden opgehaald. De verblijfsvergunning is geldig zolang u aan de voorwaarden voldoen, met een maximum van 5 jaar.

Plichten referent (verblijfsgever)

Als referent moet u zorgen dat uw familie- of gezinslid voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Niet alleen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar ook als deze reeds is verleend. Als uw familie- of gezinslid niet meer rechtmatig in Nederland kan verblijven, bent u er als referent verantwoordelijk voor dat hij/zij Nederland verlaat.
De IND stelt u verplicht wijzigingen te melden aan de IND als die van invloed kunnen zijn op de verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld als de gezinsband tussen u en uw familie- of gezinslid is verbroken of als u en uw familie- of gezinslid niet meer samenwonen. Dit wordt de informatieplicht genoemd.
Daarnaast bent u als referent verplicht relevante informatie over uw familie- of gezinslid te verzamelen en te bewaren. Bijvoorbeeld stukken waaruit blijkt dat u voldoende geld hebt om uw familie- of gezinslid te onderhouden en documenten waaruit de band met uw familie- of gezinslid blijkt. U moet deze gegevens en stukken bewaren tot 5 jaar nadat u niet meer optreedt als referent voor het familie- of gezinslid. De IND kan op elk moment gegevens opvragen om na te gaan of u aan uw verplichtingen hebt voldaan. Dit wordt de administratieplicht genoemd.
Voldoet uw familie- of gezinslid niet meer aan de voorwaarden voor verblijf, dan dient hij/zij Nederland uit eigen beweging te verlaten. De IND controleert dit. Als uw familie- of gezinslid niet uit eigen beweging vertrekt, dan kan hij/zij door de overheid worden uitgezet. De kosten die daarbij worden gemaakt, moet u betalen. Het gaat dan om de kosten voor vervoer naar het vliegveld of de grens, het vliegticket en de kosten van reisdocumenten, zoals een vervangend paspoort. De IND kan de kosten op u verhalen tot 1 jaar nadat u geen referent meer bent.

Overtreding regels

De IND kan elk moment controleren of u zich aan de regels houdt. Als u of uw referent zich niet aan de regels houdt, dan kan de IND met de inwerkingtreding van het Modern migratiebeleid, verschillende maatregelen nemen. Als de referent de verplichtingen niet nakomt, kan er een geldboete worden opgelegd. De hoogte hiervan hangt onder meer af van de ernst van de overtreding en het aantal overtredingen. Wanneer u bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning verkeerde gegevens hebt verstrekt, dan kan de vergunning ingetrokken worden. Dit geldt ook wanneer referent verkeerde gegevens heeft verstrekt.

Afwijzing machtiging tot voorlopig verblijf of intrekking verblijfsvergunning

Is uw machtiging tot voorlopig verblijf afgewezen? Of is uw verblijfsvergunning ingetrokken? Binnen 4 weken kunt u in bezwaar tegen de beslissing. Ik kan namens u bezwaar instellen. Als er een toevoeging wordt verleend, betaalt u alleen een eigen bijdrage. Het laagste tarief bedraagt slechts €143,-.
Mail mij het besluit en uw contactgegevens door. Na ontvangst stel ik onmiddellijk bezwaar in en vragen het dossier op bij de IND.